Dziś absolutorium na posiedzeniu Rady Gminy

W dniu dzisiejszym trwa posiedzenie Rady Gminy, podczas którego prezentowane są założenia oraz osiągnięte cele związane z finansami Gminy.

Sala posiedzeń w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański o godz. 9.00 zapełniła się Radnymi, Sołtysami, pracownikami i mieszkańcami. P. Wójt rozpoczęła sprawozdanie z wypełnienia budżetu, zrealizowanych założeń oraz planów.

Porządek obrad

I.    Sprawy regulaminowe
– Otwarcie sesji
– Stwierdzenie quorum
– przyjęcie porządku obrad

II. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok   2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2013:
a) przedstawienie przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański – Magdalenę Kołodziejczak sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 097/g256/R/II/14  o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013 ( referuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Bednarczyk),
c) rozpatrzenie przez Radę Gminy Pruszcz Gdański sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2013, dyskusja,
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Gminy Pruszcz Gdański za rok 2013 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański za rok 2013.
III. Absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański Magdaleny Kołodziejczak za rok 2013
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie  udzielenia Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pruszcz Gdański w 2013 r. – referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
b) przedstawienie opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 124/g256/A/II/14 o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruszcz Gdański – referuje Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Maciej Wysocki,
c) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pruszcz Gdański za rok 2013.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany budżetu gminy na rok 2013
( ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
( ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
3. nabycia działek w Borkowie na własność gminy Pruszcz Gdański
( ref. Ł. Jurgielewicz– pracownik merytoryczny; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,  dyskusja, głosowanie),
4. zmiany uchwały nr VI/45//2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
( ref. A. Sąpór – pracownik merytoryczny; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej,  dyskusja, głosowanie).
V. Stanowisko Rady Gminy Pruszcz Gdański w sprawie realizacji planowanej inwestycji pn. Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji w Gdańsku.
VI. Wolne wnioski
VII. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy

Więcej informacji z posiedzenia wkrótce.

Related posts