INFORMACJA DOTYCZĄCA USUWANIA AZBESTU

W związku ze zbliżającym się sezonem prac remontowo-budowlanych przypominam, że prace polegające na usuwaniu eternitowych pokryć dachowych powinny być wykonywane przez wykonawcę, który spełnia szczegółowe wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z późniejszymi zmianami). 

Logo
Logo

Wykonawca prac powinien między innymi:

– przeszkolić pracowników wykonujących prace polegające na usuwaniu azbestu,

– opracować plan usuwania wyrobów zawierających azbest,

– wyposażyć pracowników w stosowne środków ochrony osobistej (maski, specjalne ubrania robocze) oraz narzędzia odpowiednie do wykonywanych prac (narzędzia wolnoobrotowe)

– zgłosić prace związane z usuwanie m azbestu do właściwego organu nadzoru budowlanego, inspekcji pracy oraz inspekcji sanitarnej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem prac,

– właściwie oznaczyć miejsca wykonywania prac.

Jednocześnie odpady powstające w trakcie usuwania azbestu powinny być odpowiednio opakowane i zabezpieczone przed możliwością pylenia, a także oznaczone w sposób widoczny znakiem „a”. Właściwe prowadzenie prac związanych z usuwaniem azbestu oraz opakowanie i zabezpieczenie odpadów azbestowych jest tutaj szczególnie ważne, ponieważ chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien azbestu uwalnianych w trakcie kruszenia lub cięcia elementów zawierających azbest.

W żadnych wypadku nie należy samodzielnie usuwać eternitu z dachów, gdyż może to stworzyć poważne zagrożenie do życia i zdrowia człowieka.

Prowadzący prace obowiązany jest do prowadzenia ewidencji wytworzonych odpadów oraz przekazywania tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich zbierania i/lub unieszkodliwiania. Odpady azbestu unieszkodliwia się na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub wyznaczonych kwaterach na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, posiadających stosowne zezwolenia.

Wykaz składowisk odpadów przyjmujących odpady zawierające azbest na terenie Polski dostępny jest na stronie Ministerstwa Gospodarki w zakładce Program Oczyszczania Kraju z Azbestu.

Jednocześnie art. 403 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) wskazuje, że możliwe jest dofinansowanie przedsięwzięć polegających na usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest. W celu uzyskania informacji należy się skontaktować z właściwym urzędem miasta lub gminy.

Więcej informacji dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest można znaleźć na stronie www.bazaazbestowa.gov.pl prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki oraz na stronie Ministerstwa Gospodarki www.mg.gov.pl/azbest

 

 

Pomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

Zbigniew Macczak

Related posts