Jak pracowali radni w 2013 roku

Radni spotykają się nie tylko podczas obrad sesji. Pracują również na komisjach stałych Rady Gminy. Poszczególne komisje podsumowały właśnie miniony rok. 

 

komisje
komisje

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
W 2013 roku odbyła 23 posiedzenia. Komisja zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał (w tym m.in. uchwałą w sprawie budżetu gminy na rok 2014) oraz opiniowaniem wniosków i postulatów wpływających do komisji od interesantów, m.in. dotyczących przejęcia na własność gminy dróg, kanalizacji, dofinansowania inwestycji, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zapisów w umowach służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy.
Ponadto, komisja stale współpracowała z jednostkami gminy oraz ze spółką wodno – kanalizacyjną Eksploatator.

Skład komisji: Jan Pawul (przewodniczący), Danuta Czerwińska, Adriana Kubska, Marek Kowalski, Małgorzata Osowska, Maciej Wysocki i Ewa Romik

 

komisje
komisje

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

W 2013 roku komisja odbyła 13 posiedzeń, podczas których opiniowała projekty uchwał Rady Gminy (zgodnie z przedmiotem dzielności komisji), a także wnioski w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe oraz pisma kierowane przez wójta. Ponadto, pracowała nad projektem budżetu gminy na rok 2014, uczestniczyła we wspólnych posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy, a w okresie ferii zimowych wizytowała szkoły gminne.  Członkowie komisji brali również udział w szkolnych i gminnych konkursach oraz uroczystościach związanych z rozwojem kultury, sportu i rekreacji.

Skład komisji: Ewa Romik (przewodnicząca), Adam Szpała, Mariusz Kociński, Danuta Czerwińska, Małgorzata Osowska, Jerzy Mik i Zygmunt Zalewski.

 

komisje
komisje

Komisja Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu

Komisja odbyła w minionym roku 17 posiedzeń.  Zajmowała się opiniowaniem projektów uchwał, w tym m.in.: uchwałą w sprawie budżetu gminy na rok 2014, a także  opiniowaniem wniosków i postulatów od mieszkańców.

Skład komisji: Karol Karc (przewodniczący), Adriana Kubska, Aneta Kaszubowska – Rogiel, Adam Szpała, Tadeusz Bednarczyk, Maciej Wysocki, Zbigniew Demczuk i Jerzy Mik.

 

Komisja Rewizyjna

Komisja odbyła 5 posiedzeń oraz brała udział w 4 posiedzeniach wspólnych wszystkich komisji. W ubiegłym roku przeprowadziła kontrole dotyczące prawidłowości prowadzenia ewidencji gruntów stanowiących własność gminy. Ponadto, opiniowała wykonanie budżetu za rok 2012 oraz bieżące propozycje uchwał na sesje Rady Gminy.

Skład komisji: Zygmunt Zalewski (przewodniczący), Zbigniew Demczuk, Aneta Kaszubowska – Rogiel, Mariusz Kociński i Karol Karc.

Related posts