Straż Gminna jednak może używać fotoradarów

Sąd Najwyższy w dniu 3 grudnia br. rozpoznał kasację Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 7 maja 2013 r., który zapadł w sprawie ukarania przez Straż Miejską kierowcy pojazdu, który nie zastosował się do sygnalizatora nadającego światło czerwone, a wykroczenie te zarejestrowane zostało przez fotoradar stacjonarny.

Prokurator Generalny w kasacji zarzucał rażące naruszenie prawa procesowego polegające na przeprowadzeniu wadliwej kontroli odwoławczej, poprzez nienależyte rozpoznanie apelacji obrońcy obwinionego i błędne uznanie, że Straż Miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących i wnosił o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz wyroku sądu pierwszej instancji i umorzenie postępowania.

Sąd Najwyższy w swoim uzasadnieniu stwierdził, że strażnicy miejscy mogli robić zdjęcia z fotoradaru i że po zmianach w prawie z 2010 roku Straż Miejska nie można stwierdzić że takie prawo utraciła.

Related posts