Tematy na najbliższą sesję Rady Gminy

W najbliższy piątek 26 lutego zbierze się Rada Gminy Pruszcz Gdański. Poniżej zarys planu posiedzenia. Sesję będzie można śledzić online, początek zaplanowano na godzinę 9.00
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I. Sprawy regulaminowe:
1. otwarcie sesji,
2. stwierdzenie quorum,
3. przyjęcie porządku obrad,
4. przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
II. Informacja Wójta o nagrodzie wręczonej za wysokie osiągnięcia sportowe.
III. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Pruszcz Gdański na rok 2021 (przedstawienie planów pracy przez Przewodniczących Komisji, głosowanie)
IV. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym – składanie ustnych pytań kierowanych do Wójta.
V. Sprawy sołeckie:
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański,
2. Zapytania i wnioski sołeckie.
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla północnej części wsi Cieplewo
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Jagatowo
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
3. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
5. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
6. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański na rzecz ich użytkowników wieczystych
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
7. wyrażenia zgody na zastosowanie do rozłożonej na raty niespłaconej części ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 118/12 w obrębie Cieplewo, zbywanej przez Gminę Pruszcz Gdański w trybie bezprzetargowym, innej stopy procentowej
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
8. nabycia na własność Gminy Pruszcz Gdański działki nr 229/6 obręb Rokitnica
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
9. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1696/11 obręb Straszyn stanowiącej własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
10. wyrażenia zgody na oddanie w odpłatne użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
11. nadania nazwy ulicy w miejscowości Borkowo
(ref. M. Bielińska – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
12. zmiany uchwały nr XXIV/117/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gdańskiemu
(ref. P. Czajkowski – Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
13. zmiany uchwały nr XIX/71/2020 zmienionej uchwałą nr XXIV/116/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego
(ref. P. Czajkowski – Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
14. zwolnienia i zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Pruszcz Gdański za rok 2021
(ref. E. Kraska-Pyśko – Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),
15. zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Kardasiński – Przewodniczący Klubu Radnych; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),
16. petycji dotyczącej wezwania Rady Gminy Pruszcz Gdański do pilnego przyjęcia uchwały w sprawie uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczające społecznie mieszkańców gminy Pruszcz Gdański z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych oraz uznania za zasadne i nieodzowne, by Rząd RP uzyskał pisemne gwarancje ze strony producentów szczepionek na Covid-19, że w przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych.
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie).
17. przekazania wniosku
(ref. R. Kwieciński – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dyskusja, głosowanie).
VII. Odpowiedzi na ustne pytania skierowane do Wójta.
VIII. Wolne wnioski radnych.
IX. Zakończenie sesji Rady Gminy.
Na podstawie publikacji UG PG (Magda Bielicka) przygotował MC

Related posts