Co w budżecie Gminy na 2018 rok

Na XXXVII Sesji Rady Gminy Pruszcz Gdański, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową na 2018 rok. Dochody budżetu gminy w przyszłym roku wynosić będą 152.288.591 zł., a wydatki 175.542.181 zł.

Aby uświadomić sobie dynamikę rozwoju gminy warto przytoczyć kilka liczb. Otóż w 2002 roku dochody gminy wynosiły ponad 24 mln zł, a wydatki ponad 26 mln zł. W 2012 roku odpowiednio ponad 70 mln zł i 78 mln zł. Natomiast w 2018 roku po stronie dochodów mamy ponad 153 mln zł, a wydatków ponad 177 mln zł.

Bez wątpienia jedną z najwyższych pozycji, po stronie wydatków, zajmuje oświata, która, łącznie z inwestycjami, pochłania sumę ponad 59 mln zł. W tym miejscu warto jednak zatrzymać się przy kwestiach, które czasami nam umykają. Ambicją władz gminy jest, na przykład, zasada, aby dzieci w szkołach spożywały posiłki przygotowywane na miejscu, a nie dowożone z zewnątrz. W związku z tym, samo utrzymanie kuchni, na terenie gminnych placówek oświatowych, to kwota ponad 1.5 mln zł. Ponad 14 mln zł. wynoszą dopłaty do przedszkoli niepublicznych i publicznych, a powyżej 1.6 mln zł. kosztują dojazdy uczniów do szkół. Kolejną pozycją po stronie wydatków na oświatę są koszty związane z prowadzeniem świetlic, w których uczniowie spędzają czas po zajęciach lekcyjnych, do momentu odebrania ich przez rodziców.

W 2018 roku ponad 24 mln zł. zostanie wydanych na budowę dróg, co stanowi również niezwykle ważną pozycję w gminnym budżecie. Przy okazji dodajmy, że na bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, mostów i przystanków komunikacyjnych przeznaczono ponad 2.6 mln zł. Kultura pochłonie ponad 3 mln zł., z czego znaczna część przeznaczona będzie na utrzymanie ośrodka kultury w Cieplewie, biblioteki gminne i nasz „flagowy” zespół pieśni i tańca „Jagódki”. Nie zapomniano o inwestycjach z dziedziny sportu i rekreacji. Na obiekty związane z tą kategorią przewidziano ponad 1.5 mln zł. Na pomoc społeczną dla mieszkańców, bez wydatków związanych ze świadczeniami rodzinnymi, przeznaczono prawie 5 mln zł.

Trzeba pamiętać także o dwóch, dużych przedsięwzięciach kubaturowych. Mamy tu na myśli budowę nowej siedziby urzędu gminy, która już się rozpoczęła, a jej zakończenie planowane jest na kwiecień 2019 roku oraz wspólną, realizowaną wraz z samorządami Gdańska i Kolbud, budowę szkoły metropolitalnej w Kowalach.

Rok 2018 będzie bardzo bogaty pod względem realizacji na terenie gminy projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej. W chwili obecnej nasza gmina bierze udział, jako lider bądź partner, w 20 projektach, w których łączna kwota dotacji unijnych wyniesie około 19 mln zł. Wartość zadań realizowanych na obszarze gminy kształtuje się na poziomie ponad 28 mln zł.

Największym przedsięwzięciem będzie budowa węzła integracyjnego w Cieplewie i całej infrastruktury z nim związanej. W ramach tego projektu zmodernizowana zostanie ulica Macieja Rataja w Rusocinie, która stanowić będzie drogę dojazdową do węzła, powstanie ścieżka rowerowa z Jagatowa do Wojanowa oraz trasa rowerowa między Juszkowem a Pruszczem.
Kolejne dwa zadania związane są z rewaloryzacją parków w Będzieszynie i Wojanowie. Trzy przedsięwzięcia związane będą z wodą, a właściwie z turystyką wodną. Gmina Pruszcz Gdański rozbuduje, na swoim terenie, infrastrukturę kajakową w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlak Motławy i Martwej Wisły” oraz w ramach projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Szlakiem Raduni”. Rozbudowana zostanie, a tak naprawdę rozbudowywana już jest stanica Wodna w Wiślince. W tym przypadku wykonany zostanie m.in. kanał dopływowy do obiektu, nabrzeże skarpowe oraz pomost do cumowania dla 32 jednostek pływających.

Z Wiślinki do Przejazdowa wybudowana zostanie ścieżka pieszo-rowerowa w ramach projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym”.
Kolejną inwestycją, która w przyszłym roku zrealizowana zostanie dzięki unijnemu wsparciu będzie „Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Pruszcz Gdański”.
Prawie 3,8 mln zł. wpłynie, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, do gminnej kasy z tytułu budowy zbiornika retencyjnego na Potoku Borkowskim.
Oprócz tego gmina realizuje tzw. „projekty miękkie” związane z przedszkolami, szkołami oraz aktywizacją społeczno-zawodową mieszkańców. W tym przypadku, wartość dofinansowania z UE to ok. 5 mln zł.

Oprócz środków unijnych gminie udało się także pozyskać dofinansowanie z powiatu. Radni powiatu gdańskiego pozytywnie rozpatrzyli wniosek o wsparcie kwotą 150 tys. zł. budowy zaplecza sportowego przy stadionie w Rusocinie, a także partycypacji w kosztach budowy chodnika w Bogatce.

W 2018 roku zakupiony zostanie nowy wóz specjalistyczny dla jednostki straży pożarnej w Wiślinie (w 2017 roku taki sam trafił już do strażaków z Łęgowa). Natomiast w ramach drugiego etapu realizacji programu zabezpieczania przeciwpowodziowego i wczesnego ostrzegania gmina Pruszcz Gdański kupi cztery motopompy dużej mocy wraz z przyczepkami, kolejne agregaty prądotwórcze, dzięki czemu w razie braku zasilania będzie można utrzymywać pracę urządzeń, głównie obsługujących system wodno-kanalizacyjny oraz kupiona zostanie kamera termowizyjna i plastykowe tamy przeciwpowodziowe.

Deficyt budżetu w wysokości 23.253.590 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Mat. prasowe UGPG

Related posts