Wycinka drzew bez zezwolenia – nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie przewiduje uchwalona w grudniu nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249).

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, chcąc wyciąć drzewo na swojej posesji, należało wystąpić do wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zezwolenie na takie działanie. Teraz takie zezwolenie nie jest wymagane.  Nowelizacja podwyższa też m.in. obwody drzew, co do których nie trzeba starać się o zezwolenie na wycinkę. Z zezwoleń zwolnione są wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew obwód wynosi 50 cm.

Oto szczegóły: 

Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:
– drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
– krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
– drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
– drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Powyższe zmiany nie dotyczą nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub położonych na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku lokalizacji drzew lub krzewów na działkach objętych ww. ochroną konserwatorską organem właściwym do wydania zezwolenia na ich usunięcie, w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jest Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2.
Zmiany te nie dotyczą również nieruchomości zlokalizowanych na terenach objętych ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy o ochronie przyrody, tj. położonych w obrębie Gminy Miasta Gdynia rezerwatów przyrody i użytków ekologicznych. W oparciu o zmienione przepisy nie jest możliwe usuwanie drzew objętych ochroną prawną uznanych za pomniki przyrody.

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody nie zniosła również  zakazu niszczenia gatunków chronionych, co oznacza, że nie jest możliwe usunięcie drzew lub krzewów objętych ochroną gatunkową, a także drzew lub krzewów, w obrębie których stwierdzi się występowanie gatunków chronionych oraz  gniazd ptasich lub budek lęgowych, bez zgody właściwego organu – Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57.

Jeśli w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca będące miejscem bytowania ptaków, zasadniczo powinna ona być przeprowadzona poza ich okresem lęgowym. Co ważne okres lęgowy większości gatunków ptaków trwa od 1 marca do 15 października.

Zmiana przepisów ustawy o ochronie przyrody rozszerzająca katalog przypadków kiedy nie jest wymagana zgoda na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia jednak zarówno organów administracji publicznej jak i  osób prawnych,  innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych z obowiązku dbałości o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym (art. 4 ww. ustawy).

Małgorzata Omachel

Related posts