Porządek obrad sesji w dniu 4 października

We wtorek 4 października w Urzędzie Gminy odbędzie się sesja. Początek obrad zaplanowano na godz. 9.

I. Sprawy regulaminowe:
– otwarcie sesji
– stwierdzenie quorum
– przyjęcie Porządku obrad
– przyjęcie protokołu z XXIII sesji
II. Wręczenie nagród za wysokie osiągnięcia sportowe.
III. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej.
IV. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pruszcz Gdański w roku szkolnym 2015/16 oraz o bieżących zadaniach realizowanych w placówkach.
V. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
VI. Interpelacje i zapytania radnych.
VII. Sprawy sołeckie.
1. Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
2. Zapytania i wnioski sołeckie.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1.zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
3. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce EKSPLOATATOR sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance i objęcia nowych udziałów przez Gminę Pruszcz Gdański
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
4. wyznaczenia członków Rady Nadzorczej w spółce „ Eksploatator” sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance
(ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy, dyskusja, głosowanie),
5. uchwalenia statutu Sołectwa Roszkowo
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy, opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
6. uchwalenia statutu Sołectwa Łęgowo
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy, opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
7. uchwalenia statutu Sołectwa Borzęcin
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy, opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
8. uchwalenia statutu Sołectwa Przejazdowo
(ref. M. Grzegorczyk – Sekretarz Gminy, opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie),
9. zaopiniowania projektu zmiany planu aglomeracji Gdańsk
( ref. K. Kwiatek – Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
10. nabycia działek pod drogi na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Miliński – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
11. nabycia działek z przeznaczeniem pod drogę w Straszynie
(ref. K. Miliński – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie).
IX. Rozpatrzenia skargi na działania Komendanta Straży Gminnej,
(przedstawienie stanowiska przez Stałe Komisje Rady Gminy, przedstawienie projektu uchwały, dyskusja, głosowanie).
X. Informacja dot. wygaśnięcia mandatu Pana Adama Szpały.
XI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
XII. Wolne wnioski.
XIII. Zakończenie sesji Rady Gminy.

UGPG

Related posts