Do pobrania

I. REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1. Rejestr mieszkańców (ewidencja ludności)

Zameldowanie na pobyt stały

Wymeldowanie z pobytu stałego 

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymeldowanie z pobytu czasowego 

Zameldowanie na pobyt stały lub pobyt czasowy decyzją administracyjną

Wymeldowanie z pobytu stałego lub z pobytu czasowego decyzją administracyjną 

Zgłoszenie wyjadu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego poza granice Rzeczypospolitej Polskiej 

Pełnomocnictwo 

2. Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy / Wymiana dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 

3. Udostępnienie danych

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców zawierające odpis danych wnioskodawcy 

4. Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców 

5. Działalność gospodarcza

Centralna Ewidencja Informacji Działalności Gospodarczej 

6. Zgromadzenia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Zawiadomienie – postępowanie uproszczone

7. Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

8. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków edukacyjnych

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 

Wniosek w sprawie dowozu ucznia 

9. Zwrot kosztów przejazdu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z domu do najbliższego publicznego przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego

Zwrot kosztów przejazdu dziecka

Wniosek o zwrot kosztów

Potwierdzenie obecności dziecka w placówce

 

II. REFERAT  GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I ROZWOJU GMINY

1. Geodezja

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego i wydanie zaświadczenia o nadanym numerze nieruchomości

2. Gospodarka nieruchomosciami

Obciążenie nieruchomości będącej własnością lub w użytkowaniu wieczystym Gminy Pruszcz Gdański służebnością przesyłu (nie dotyczy pasa drogi publicznej)

Załącznik nr 1 – obciążenie nieruchomości (…)

3. Zagospodarowanie przestrzenne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o polożeniu działki na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji (odt)

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (odt)

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Wniosek o kwalifikację do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruszcz Gdański przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów

IV. REFERAT INWESTYCJI I REMONTÓW

Wykaz dróg gminnych publicznych

Nowe drogi publiczne (od 9.12.2015 r.)

Uchwała – stawki za zajęcie pasa drogowego 

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi publicznej 

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi publicznej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego dla drogi wewnętrznej

Zgłoszenie do odbioru zajęcia pasa drogowego dla drogi wewnętrznej 

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej 

Wniosek o uzgodnienie włączenia do drogi ruchu drogowego

 

 IV. OŚWIATA 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem 

Formularz wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianego pracownika 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Informacja dla pracodawcy dotycząca zmiany warynków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis 

 

V. REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański

Załącznik do deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Pruszcz Gdański 

Wzór oświadczenia – nieruchomość niezamieszkała

Zgłoszenie posiadania zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni ścieków

Wniosek o najem lokalu komunalnego

Wniosek o udostępnienie świetlicy

Wniosek o uzyskanie skierowania na zabieg sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów lub uśpienie ślepych miotów

Deklaracja opiekuna społecznego zwierząt

Wniosek na utrzymywanie psa rasy agresywnej

Leave a Comment