Stypendia szkolne – wnioski do 15 września

W dniach od 1 do 15 września rodziny o niskich dochodach mogą składać wnioski o stypendia na niezbędne wydatki szkolne.

 

 

STYPENDIA SZKOLNE  2014/2015

WNIOSKI NA STYPENDIUM MOŻNA POBIERAĆ W SEKRETARIACIE URZĘDU GMINY LUB POK. Nr 29 ( II PIĘTRO).
WNIOSKI SĄ RÓWNIEŻ DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ
GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI.

WNIOSKI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 NALEŻY SKŁADAĆ W  NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2014 W POK. NR 29 URZĘDU GMINY.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie (art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. 2014.598).
Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Pruszcz Gdański oraz złożenie faktur dokumentujących wydatki szkolne na ucznia.
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ FAKTURY WYSTAWIANE OD 1 SIERPNIA 2014 R.
WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ
O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH
DO WNIOSKU WRAZ Z WYMAGALNYMI DOKUMENTAMI PROSZĘ ZAŁĄCZAĆ ZAŚWIADCZENIE ZE SZKOŁY O NAUCE
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku ( sierpień 2014).
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o :
•    Miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych
•    Składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach
•    Kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł.
KONTAKT TELEFONICZNY: ANNA KLONKOWSKA ( codziennie w godz. 8.30- 15.30 i w środy od 9 do 16) 
058-692-94-43, POK. NR 29 URZĘDU GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. 

 

Informacja o sposobie wydatkowania przyznanego świadczenia z zakresu pomocy materialnej
– stypendium na rok szkolny 2014/2015

1.    Pieniądze otrzymane w ramach stypendium szkolnego w kwocie określonej w decyzji mogą zostać wydane zgodnie z ustawą, w szczególności na :
– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np.:
* zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp.,
* nauka języków obcych,
* strój na lekcje wychowania fizycznego- ( np.: strój gimnastyczny, dres, tenisówki),
* pokrycie kosztów abonamentu internetowego, wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę,
*encyklopedia, atlas historyczny, instrumenty muzyczne, mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, kimono dla ucznia trenującego karate
* pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przyborów szkolnych,
* dojazdy „do” i „ze” szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
* zakwaterowanie w bursie, internacie i stancji.

WYMIENIONE WYŻEJ WYDATKI MUSZĄ DOTYCZYĆ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015.

Wymienione w pkt. 1 wydatki należy udokumentować fakturami wystawionymi na osobę rodzica/opiekuna dziecka, któremu przyznano stypendium.

Data wystawienia faktur powinna zawierać się w okresie od miesiąca sierpnia 2014.

2. W przypadku złożenia faktur na kwotę wyższą od przyznanej w decyzji zwrot poniesionych wydatków nastąpi do wysokości kwoty przyznanego świadczenia.
3. W przypadku złożenia faktur na kwotę niższą od przyznanej w decyzji zwrot poniesionych wydatków nastąpi do wysokości łącznej kwoty złożonych faktur.
4. Łącznie z fakturą można złożyć oświadczenie o przelaniu środków za faktury na wskazane konto bankowe osoby rodzica/opiekuna na którą wystawiono decyzję.
Osoby posiadające rachunek bankowy otrzymają stypendium przelewem na rachunek
bankowy, natomiast osoby nie posiadające rachunku bankowego mogą pobrać
stypendium  w jednym z terminów określonych w decyzji w kasie Urzędu Gminy Pruszcz
Gdański ( godz. 8.00 do 14.00).
5. Wypłata świadczeń nie pobranych we wskazanym wyżej terminie nastąpi w terminie uzgodnionym indywidualnie.
6. Świadczenie nie pobrane do końca roku kalendarzowego 2014 nie przechodzi do wypłaty na rok następny, zostaje utracone.
7. Wnioski na kolejny rok szkolny zgodnie z ww. ustawą należy składać do 15 września danego roku.

Do rozliczenia przyjmowane są tylko i wyłącznie faktury i rachunki imienne wystawione na nazwisko rodzica/ opiekuna ucznia lub pełnoletniego ucznia. 
Dodatkowe informacje: Anna Klonkowska  058 692-94-43, pok. nr 29
codziennie w godz. 8.30-15.30; w środę od 9 do 16.

 

Related posts