UWAGA – przekazywanie odpadów segregowanych

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku – Szadółkach będzie odbierał odpady komunalne segregowane od mieszkańców naszej gminy w ramach uiszczonej opłaty do 21 grudnia 2013 roku. Z tym dniem kończy się umowa zawarta pomiędzy Zakładem a Gminą.

Od stycznia 2014 roku zostanie uruchomiony Gminny Tymczasowy Punkt Przyjmowania Selektywnie Zebranych Odpadów Komunalnych w Będzieszynie, do tego punktu będzie można przywieźć odpady wielkogabarytowe, odpady zielone, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nadmiar tworzyw sztucznych, szkła itp. O uruchomieniu tego punktu powiadomimy mieszkańców poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej oraz przekazanie ulotek informacyjnych.

Related posts