Jaka wysokość podatków lokalnych w 2014 r. – już wiemy

Rada Gminy Pruszcz Gdański uchwaliła stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowym na tym samym poziomie, co przed rokiem. Zdecydowała również o obniżeniu średniej ceny skupu żyta, która jest przyjmowana jako podstawa obliczania podatku rolnego. Uchwałą Rady wprowadzono opłatę od posiadania psów.

 
Wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1 )     od budynków mieszkalnych lub ich części – od 1m² powierzchni użytkowej     0,65 zł
2 )     od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z zastrzeżeniem pkt 3-4 – od 1m² powierzchni użytkowej     20,30 zł
3 )     od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1m² powierzchni użytkowej     10,65 zł
4 )     od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1m² powierzchni użytkowej     4,63 zł
5 )     od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1m² powierzchni użytkowej     4,75 zł
6 )     od budowli – od wartości określonej na podstawie art. 4  ust. 1  pkt 3  i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych     2%
7 )     od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1m² powierzchni     0,85 zł
8 )     od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1  ha powierzchni     4,51 zł
9 )     od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1  m² powierzchni     0,43 zł

Od podatku od nieruchomości zwolniono:  
1 )     budynki mieszkalne lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, związanych z prowadzeniem wyłącznie działalności rolniczej w tych gospodarstwach,
2 )     budynki i budowle lub ich części oraz grunty wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej,
3 )     budowle lub ich części związane ze zbiorowym zaopatrzeniem wsi w wodę oraz służące do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w rozumieniu przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków będących w posiadaniu podmiotów działających na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wysokość stawek podatku od środków transportowych:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie     756,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9  ton włącznie     1.254,00 zł
c) powyżej 9  ton a poniżej 12 ton     1.510,00 zł
2. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:
a) dwie osie
– od 12 ton a poniżej 15 ton     960,00 zł
– od 15 ton i więcej     998,00 zł
b) trzy osie
– od 12 ton a poniżej 19 ton     978,00 zł
– od 19 ton a poniżej 23 ton     1.166,00 zł
– od 23 ton i więcej     1.444,00 zł
c) cztery osie i więcej
– od 12 ton a poniżej 27 ton     1.096,00 zł
– od 27 ton a poniżej 29 ton     1.474,00 zł
– od 29 ton i więcej     2.502,00 zł
3. od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej i liczbie osi:
a) dwie osie
– od 12 ton a poniżej 15 ton     1.168,00 zł
– od 15 ton i więcej     1.622,00 zł
b) trzy osie
– od 12 ton a poniżej 19 ton     1.228,00 zł
– od 19 ton a poniżej 23 ton     1.674,00 zł
– od 23 ton i więcej     2.038,00 zł
c) cztery osie i więcej
– od 12 ton a poniżej 27 ton     1.350,00 zł
– od 27 ton a poniżej 29 ton     2.130,00 zł
– od 29 ton i więcej     3.058,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony do 7  ton włącznie     1.488,00 zł
b) powyżej 7  ton a poniżej 12 ton     1.754,00 zł
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a) dwie osie
– od 12 ton a poniżej 25 ton     1.164,00 zł
– od 25 ton a poniżej 31 ton     1.552,00 zł
– od 31 ton i więcej     1.828,00 zł
b) trzy osie i więcej
– od 12 ton a poniżej 40 ton     1.940,00 zł
– od 40 ton i więcej     2.230,00 zł
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a) dwie osie
– od 12 ton a poniżej 25 ton     1.290,00 zł
– od 25 ton a poniżej 31 ton     1.940,00 zł
– od 31 ton i więcej     2.364,00 zł
b) trzy osie i więcej
– od 12 ton a poniżej 40 ton     2.328,00 zł
– od 40 ton i więcej     3.062,00 zł
7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7  ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7  ton a poniżej 12 ton     914,00 zł
8. od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a) jedna oś
– od 12 ton a poniżej 25 ton     642,00 zł
– od 25 ton i więcej     776,00 zł
b) dwie osie
– od 12 ton a poniżej 28 ton     970,00 zł
– od 28 ton a poniżej 38 ton     1.102,00 zł
– od 38 ton i więcej     1.478,00 zł
c) trzy osie i więcej
– od 12 ton a poniżej 38 ton     1.010,00 zł
– od 38 ton i więcej     1.226,00 zł
9. od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i liczbie osi:
a) jedna oś
– od 12 ton a poniżej 25 ton     716,00 zł
– od 25 ton i więcej     838,00 zł
b) dwie osie
– od 12 ton a poniżej 28 ton     1.162,00 zł
– od 28 ton a poniżej 38 ton     1.668,00 zł
– od 38 ton i więcej     2.196,00 zł
c) trzy osie i więcej
– od 12 ton a poniżej 38 ton     1.290,00 zł
– od 38 ton i więcej     1.658,00 zł
10. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc     1.072,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc     1.878,00 zł

Podatek rolny
Radni obniżyli średnią cenę skupu żyta, będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 kwoty 65,00 zł. Stawka podatku dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 162,50 zł od 1 ha przeliczeniowego i dla pozostałych gruntów – 235 zł od 1 ha.

Opłata od posiadania psów

Radni podjęli uchwałę o wprowadzeniu opłaty  rocznej w wysokości 30,00 zł od jednego psa.
Opłata płatna jest z góry, bez wezwania, w terminie do 31 marca 2014 r.

Related posts