Pieniądze z fotoradarów na bezpieczeństwo

Regionalna Izba Obrachunkowa podzieliła wątpliwości wojewody pomorskiego Ryszarda Stachurskiego odnośnie sposobu wydatkowania dochodów uzyskiwanych z grzywien nałożonych na kierowców przez straże miejskie i gminne. Do takich wniosków dojść można analizując wyniki kontroli przeprowadzonej przez RIO w Gminie Człuchów. Izba podzieliła pogląd Wojewody Pomorskiego, że uzyskane w ten sposób środki powinny być przeznaczane wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa.

W lipcu ub. roku wojewoda pomorski Ryszard Stachurski zwrócił się do kilku pomorskich gmin z prośbą o informację w jaki sposób wykorzystują środki uzyskane z mandatów. Niektóre z przesłanych odpowiedzi wzbudziły wątpliwości Wojewody. Zebrany materiał przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która sprawuje nadzór i kontrolę nad gospodarką finansową gmin.

Wojewoda Ryszard Stachurski podkreślał, że zgodnie z zapisami ustawy
o drogach publicznych uzyskane w ten sposób dochody mogą być przeznaczane jedynie na zadania inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe związane z siecią drogową. Prawo dopuszcza również możliwość wykorzystania pieniędzy z mandatów na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych. Gminy mogą także korzystać z uzyskanych  z fotoradaru dochodów do działań związanych z poprawą bezpieczeństwa  ruchu drogowego, w tym działalność edukacyjną oraz współpracę w tym zakresie z właściwymi organizacjami społecznymi i instytucjami pozarządowymi.

Related posts