Wsparcie z Urzędu Gminy na projekty pro eko

Jak dowiadujemy się z relacji Inspektora ds. środowiska Pani Wiolety Wony z budżetu Gminy zostały dofinansowane projekty związane z ochroną środowiska naturalnego. Wśród zrealizowanych projektów przeważały te związane z wymianą pieców centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej, ale również zagospodarowania nieczystości jak i pomp ciepła.

W ramach udzielonego dofinansowania mieszkańcy Gminy Pruszcz Gdański wykonali szereg inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegających na:
– wymianie starych pieców węglowych na gazowe – zrealizowano na 39 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania ogółem to 126 246 zł);
– demontażu, transporcie i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest – zrealizowano na 4 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania ogółem to 16 749 zł);
– zakupie z montażem pomp ciepła – zrealizowano na 2 nieruchomościach i kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej – zrealizowano na 4 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania łącznie to 19 352 zł);
– budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach Gminy Pruszcz Gdański, które nie zostały objęte planem aglomeracji Gdańsk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – zrealizowano na 7 nieruchomościach (kwota udzielonego dofinansowania łącznie to 56 000 zł).
W sumie udzielono dofinansowania do 56 zadań, na łączną kwotę 218 347 zł.
Jak widać, największym zainteresowaniem cieszyło się dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na gazowe. Na terenie Gminy Pruszcz Gdański ogrzewanie budynków i przygotowanie ciepłej wody użytkowej odbywa się indywidualnie w gospodarstwach domowych. Systemy grzewcze stanowią głównie  piece domowe, często przestarzałe i nie w pełni sprawne, w których proces spalania odbywa się w sposób nieefektywny, z wykorzystaniem paliwa o niskiej jakości.

Opisane wyżej źródła ogrzewania powodują wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza na niewielkiej wysokości, a zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, zwykle na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej i stanowią główną przyczynę powstawania zanieczyszczenia powietrza tzw. niskiej emisji.

Ochrona powietrza w takiej Gminie jak nasza – z rozproszoną zabudową, gdzie nie ma zorganizowanych, zbiorczych systemów zaopatrzenia w ciepło może być realizowana tylko w ścisłej współpracy z mieszkańcami Gminy.

Dzięki realizacji w/w inwestycji osiągnięto efekt ekologiczny i w skali roku uzyskano następujące redukcje zanieczyszczeń:
pyłu ogólnego – 2,88 Mg/rok,
SO2 – 1,38 Mg/rok,
CO – 6,45 Mg/rok,
CO2 – 119,08 Mg/rok

Tak więc podsumowując, realizacja wskazanych zadań przyczyniła się do zmniejszenia zjawiska tzw. „niskiej emisji” oraz wpłynęła korzystnie na poprawę jakości powietrza i wód, jak również polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy.

Przypomnijmy też, że w ubiegłym roku Gmina Pruszcz Gdański otrzymała statuetkę „Bursztyn Polskiej Energetyki 2018”za konsekwencję w działaniach w zakresie zrównoważonego rozwoju energetyki na terenie gminy i poprawę bezpieczeństwa ekologicznego.

Materiały źródłowe pochodzą ze strony UGPG, teks opracowany w oparciu o zamieszczoną informację autorstwa Pani Wiolety Wrony.

MC

Related posts