Planowany porządek obrad Rady Gminy

Najbliższa sesja Rady Gminy odbędzie się we wtorek 20 grudnia w Ośrodku Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej w Cieplewie (ul. Długa 20 A). Początek obrad zaplanowano na godz. 8:00.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
I.   Sprawy regulaminowe:
–    otwarcie sesji
–    stwierdzenie quorum
–    przyjęcie Porządku obrad
–    przyjęcie protokołu z XXV sesji
II. Wręczenie aktu mianowania nauczycielowi.
III. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie międzysesyjnym.
IV. Interpelacje i zapytania radnych.
V. Sprawy sołeckie.
1.    Zapytania i wnioski Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Pruszcz Gdański.
2.    Zapytania i wnioski sołeckie.
VI. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1.zmiany uchwały budżetowej na rok 2016
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy; opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
3.wydatków budżetu Gminy Pruszcz Gdański na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
(ref. M. Lica – Skarbnik Gminy, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
4.zmiany uchwały Nr XLVI/41/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Pruszcz Gdański publicznych przedszkolach, publicznych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
(ref. Przewodniczący Klubu Radnych „Inicjatywa dla Gminy”, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz opinia  Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
5. utraty mocy uchwały Nr XLV/15/98 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 lutego 1998 r. o zwiększeniu dodatku wiejskiego dla nauczycieli szkół i przedszkoli gminy Pruszcz Gdański
(ref. B. Chodkowska – pracownik merytoryczny, opinia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, dyskusja, głosowanie),
6. wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo i Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1 Transport Miejski- Mechanizm ZIT
(ref. M. Maciuk – pracownik merytoryczny, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
7. najmu lokalu użytkowego w Wiślinie stanowiącego własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Kwiatek – Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
8. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Kwiatek – Kierownik Ref. Gospodarki Komunalnej, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
9. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
(ref. A. Warakomska – Kierownik Ref. Inwestycji i Remontów, opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański – część nizinna A, w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Przejazdowo i Dziewięć Włók
(ref. K. Miliński – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Stałych, dyskusja, głosowanie), z uwagi na obszerny zakres uchwały uprzejmie informuję, że projekt uchwały w wersji papierowej znajduje się w kancelarii Rady Gminy oraz został przesłany w formie elektronicznej osobom, którzy posiadają maile.
11. nabycia działki w Jagatowie na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Miliński – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
12. nabycia działki w Radunicy na własność Gminy Pruszcz Gdański
(ref. K. Miliński – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
13. nadania nazw ulic w miejscowościach : Jagatowo i Borkowo
(ref. K. Miliński – Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy; opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, dyskusja, głosowanie),
14. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
(ref. E. Dymek – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy  i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
15. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
(ref. M. Kowalski – Przewodniczący GKRPA opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
16. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017
(ref. M. Kowalski – Przewodniczący GKRPA opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
17. uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2017
( ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej na rok 2017, odczytanie uchwały nr 126/g256/P/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz Gdański na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania deficytu, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie),
18. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański,
( ref. M. Kołodziejczak – Wójt Gminy; przedstawienie autopoprawki Wójta Gminy do projektu uchwały budżetowej na rok 2017, odczytanie nr 127/g256/F/II/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański, opinia Komisji Działalności Gospodarczej, Rozwoju Gminy i Budżetu, dyskusja, głosowanie).VII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
VIII. Wolne wnioski.
IX. Zakończenie sesji Rady Gminy.

Magdalena Bielicka

Related posts