Jest umowa na budowę drogi do Przejazdowa

W Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański nastąpiło oficjalne podpisanie umowy dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański i Pruszcz Gdański – Przejazdowo”. Umowa została zawarta pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku a firmą Strabag Sp. z o.o., która wygrała przetarg.

Podczas uroczystego podpisania umowy obecne były: wojt Magdalena Kołodziejczak i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czerwińska - Zdjęcia: Urząd Miasta
Podczas uroczystego podpisania umowy obecne były: wojt Magdalena Kołodziejczak i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Czerwińska – Zdjęcia: Urząd Miasta

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą robót wynosi niemal 38 mln zł. 85 proc. tej kwoty tj. 32,2 mln zł, to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa. Decyzję o dofinansowaniu projektu podjął Zarząd Województwa Pomorskiego w kwietniu br.

Inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj na podstawie szczegółowo opisanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wytycznych, przekazanych wykonawcom na etapie przetargu. Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę projektu i robót budowlanych planowany termin rozpoczęcia prac to czerwiec 2017 roku. Po zmodernizowanej drodze kierowcy pojadą rok później – w czerwcu 2018 roku.
Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinkach: węzeł „Rusocin” autostrady A1 – Pruszcz Gdański (odcinek A) i Pruszcz Gdański – Przejazdowo (odcinek B), o łącznej długości ok. 9,3 km.
Odcinek A obejmuje zakres od węzła „Rusocin” autostrady A1 w ciągu ul. Zastawnej w Pruszczu Gdańskim do skrzyżowania z drogą krajową nr 91 (długość ok. 2 km).

Odcinek B obejmuje zakres od skrzyżowania z ul. Przemysłową w Pruszczu Gdańskim (tzw. Obwodnicą Pruszcza Gdańskiego) do węzła „Gdańsk Wschód” Południowej Obwodnicy Gdańska (długość ok. 7,3 km). Odcinek A przebiega na terenie miasta Pruszcz Gdański (ul. Zastawna), natomiast odcinek B prowadzi przez tereny wiejskie, przecinając miejscowości: Rokitnica, Mokry Dwór, Wiślina i Dziewięć Włók.

Rozbudowa istniejącego układu drogowego będzie polegała m. in. na poprawie parametrów technicznych drogi do klasy G wraz z poprawą bezpieczeństwa i warunków ruchu drogowego, w szczególności na: zwiększeniu nośności drogi do 115 kN/oś, ujednoliceniu przekroju poprzecznego jezdni w przekroju drogowym do 7,0 m; korekcie nienormatywnych łuków poziomych i pionowych; przebudowie skrzyżowań z drogami podporządkowanymi; przebudowie chodników, dróg rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, budowie nowych zatok autobusowych, wykonaniu elementów uspokojenia ruchu drogowego w tym azylów dla pieszych, odgięć toru jazdy, przebudowie oraz budowie obiektów mostowych w m. Mokry Dwór na rz. Motława i rz. Czarna Łacha oraz przebudowie i budowie przepustów, przebudowie pozostałych obiektów budowlanych, obiektów małej architektury, zjazdów, zapewnieniu poprawnego odwodnienia drogi, w tym przebudowie lub budowie rowów drogowych, budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie i budowie oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz miejscach wymaganych przepisami i miejscach gdzie wynika to z bezpieczeństwa uczestników ruch, przebudowie przejazdu kolejowego w Pruszczu Gdańskim, przebudowie kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

UG PG

Related posts