Ukonstytuowała się Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego

W dniu 16 lipca 2015 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym Powiatu Gdańskiego (Pruszcz Gdański) inauguracyjne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego nowej kadencji.

Mapa Powiatu Gdańskiego
Mapa Powiatu Gdańskiego

W składzie Rady znaleźli się:

Przedstawicielki/Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

Joanna Jakubowska – Aeroklub Gdański

Ewa Kruglik – Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”

Elżbieta Skirmuntt – Kufel – Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”

Marta Jaskulska – Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie

Emilia Grzyb – LGD „Trzy Krajobrazy”

Jacek Świs – Stowarzyszenie TRAUGUTT.org

Stanisław Poniatowski – UKS Jeziorak

Sylwia Wronkiewicz – Fundacja „Akademia Trzeciego Sektora”, COP w Pruszczu Gd.

Radni Powiatu Gdańskiego

Małgorzata Mularczyk

Jarosław Karnath

Przedstawiciele Zarządu Powiatu:

Barbara Biedrzycka

Stefan Skonieczny – Starosta Gdański

W posiedzeniu uczestniczyła także pani Małgorzata Kaczorowska, od lat realizująca zadania pełnomocnika Starosty do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi, a w kontekście Rady dbająca o szeroko rozumianą obsługę sekretaryjno – biurowo – organizacyjną.

Podczas pierwszego w kadencji posiedzenia zapoznano zebranych z aktualnie obowiązującymi dokumentami związanymi z pracami Rady, jak również dokonano wyboru Przewodniczącej, którą została Joanna Jakubowska (będąca także Zastępcą Przewodniczącego Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego). Zastępcą Przewodniczącej RDPP została Radna Powiatu Małgorzata Mularczyk, która przez ostatnią kadencję Rady przewodniczyła jej pracom.

Podczas posiedzenia omówione zostały najważniejsze wyzwania i zadania, jakie stoją przed Radą, wśród których na czoło wybija się społeczna i obywatelska aktywizacja mieszkańców powiatu, co w sposób naturalny powinno odbywać się m.in. poprzez wzmożoną aktywność organizacji pozarządowych. Swoje wsparcie i gotowość do ścisłej współpracy zadeklarowała Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Gdańskiego oraz Centrum Organizacji Pozarządowych w Pruszczu Gdańskim.

Posiedzenie było doskonałą okazją do wzajemnej mobilizacji przy wprowadzaniu w codzienność wypracowanych w ostatnim czasie standardów RDPP, z których większość realizuje i chce to robić coraz doskonalej Rada w powiecie gdańskim.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego (wyciąg z Regulaminu):

§ 1

Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gdańskiego zwana dalej „Radą” jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Zarząd Powiatu Gdańskiego na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, prowadzących działalność na terenie Powiatu Gdańskiego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu,

opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

wyrażenie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Termin wyrażania przez Radę opinii wynosi 14 dni od dnia doręczenia odpowiedniego programu współpracy oraz projektu strategii rozwoju powiatu. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.

§ 2

W skład Rady wchodzi  od 8 do 12 członków, w tym:

2 przedstawicieli Rady Powiatu Gdańskiego,

2 przedstawicieli Zarządu Powiatu Gdańskiego,

od 4 do 8 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzących działalność na terenie Powiatu Gdańskiego.

Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Gdańskiego  w drodze uchwały, z tym że:

przedstawicieli Rady Powiatu Gdańskiego wskazuje Rada Powiatu Gdańskiego,

przedstawicieli Zarządu Powiatu Gdańskiego wskazuje Zarząd  Powiatu Gdańskiego,

przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy powołuje Zarząd Powiatu Gdańskiego spośród kandydatów zgłoszonych przez te organizacje  podczas ogólnego spotkania tych organizacji, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

Autor: Marek Olechnowicz

Related posts