Pani Wójt z absolutorium

Radni Gminy Pruszcz Gdański jednogłośnie przyznali wójt Magdalenie Kołodziejczak absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 r. 

Fot. Jednomyślni radni - M. Bielicka
Fot. Jednomyślni radni – M. Bielicka

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło sprawozdanie wójta z wykonania budżetu. W grudniu 2013 r. przyjęto uchwałę, w której zaplanowano: dochody na poziomie 84 249 331 zł, wydatki w wysokości 99 141 563 zł, a deficyt – 11 119 907 zł. W ciągu roku radni uchwałami i wójt zarządzeniami kilkakrotnie zmieniali budżet. Ostatecznie jego wykonanie wyglądało następująco: dochody 89 294 376 zł , wydatki  92 507 213 zł, , a deficyt – 3 212 837 zł.

Dochody, jak podkreśliła wójt,  tylko w znikomym procencie pochodziły ze sprzedaży  mienia. W przypadku wydatków największe pozycje stanowiły sprawy społeczne: oświata (w tym dotacje do przedszkoli niepublicznych), drogownictwo, kanalizacja oraz kultura i sport. Deficyt zaś został pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wyniosło tylko 12% wykonanych dochodów.

Po wystąpieniu wójta, odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która była pozytywna oraz opinię komisji rewizyjnej, która uznała, iż wójt „rzetelnie i racjonalnie gospodaruje publicznymi finansami”. Absolutorium za wykonanie budżetu w 2014 roku radni, podobnie jak w ostatnich latach, przyznali jednogłośnie.

Magdalena Bielicka

Related posts